Үндсэн хууль
  • Монгол Улсын Үндсэн хууль
  • Хөдөлмөрийн тухай хууль
  • Төрийн албаны тухай хууль
  • Соёлын тухай хууль
  • Соёлын  өвийг хамгаалах тухай хууль
Ёс зүйн дүрэм
  • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
  • Соёл Урлагын газрын үлгэрчилсэн дүрэм
  • Соёл урлагийн газрын албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм
  • Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам бусад зааврууд